Reklamace a záruka

Na všechny výrobky u nás zakoupené je standardní záruční doba 24 měsíců. Spolu se zbožím Vám v zásilce zašleme i potvrzený záruční list, který uplatníte při případné reklamaci, proto doporučujeme tento dokument pečlivě uschovat.

Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby nenese sportmen.cz odpovědnost.

Pozn.: U některého zboží plní funkci záručního listu doklad o koupi, proto tento doklad pečlivě uschovejte.
  

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní ode dne, kdy od Vás zboží obdržíme.

Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na nákady prodávajícího. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je zákazníkovi zasláno zboží nové nebo bude zaslán dobropis ve výši prodejní ceny, která je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu zpět na adresu zákazníka.

Co je nutné k vyřizení reklamace poslat?

 S přesným popisem závady a  jejího vzniku.
Tyto dokumenty a zboží, u kterého chcete reklamaci uplatnit zašlete na naši adresu:

Sportmen.cz
Sentice 191
Tišnov
666 03

Brno-venkov

 

Na co se reklamace nevztahuje?

Reklamace nelze uplatnit na škody způsobené neodborným používáním zboží,

mechanickým poškozením či jeho opotřebením v důsledku užívání.

Jak postupovat v případě, že Vám dopravce doručil poškozenou zásilku?

Česká pošta

Náhradu škody za poškozený balík vyplatí ČP pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Pokud není balík zjevně poškozený, ale obsah ano, je možno v takových případech reklamovat nejpozději následující den po dni dodání. Reklamaci uplatňuje VŽDY příjemce, jakákoliv aktivita za strany odesílatele není možná.

Je-li balík viditelně poškozen

Takový balík nesmí (neměla by) pošta adresátovi doručit. Předá mu pouze oznámení o uloženém poškozeném balíku na poště a požádá ho, aby se dostavil na poštu k jeho převzetí a sepsání reklamace. Pokud takový balík adresát přijme, musí reklamaci uplatnit ještě týž den, nejpozději však den následující. Po uplynutí této lhůty již není reklamace možná žádným způsobem. Takovéto převzetí probíhá vždy za asistence zaměstnance ČP a měl by být vystaven příslušný zápis s příjemcem.

Pokud balík nevykazuje zjevně známky poškození

Doporučujeme zákazníkům po převzetí zásilky od ČP vždy zboží IHNED zkontrolovat. V případě zjištění poškození obsahu zásilky. Je třeba celý balík včetně obalu vzít na poštu nejpozději následující den po dodání. Je možno využít nejbližší pošty. Nemusí to být pošta, která balík doručila. Na pozdější reklamace bohužel ČP nebere zřetel. Na jakékoliv pozdější reklamace poškození při přepravě, nebere zřetel ani naše firma. V tomto případě může reklamaci uplatnit pouze příjemce (adresát). Zboží je jeho majetkem a službu „doprava“ vykonávala ČP pro jeho osobu. Společnost sportmen.cz již bohužel v takovýchto případech nemůže pro zákazníky nic udělat.

Vrácení zboží do 14 dnů

 1. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

  • Kupující fyzická osoba které bylo zboží zasláno má dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14dnů od data prodeje. Pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
   • Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi.
   • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, nemusí mít originálních obal a musí mít doklad o koupi, záručního listu, manuálů ...
   • Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno a nesmí jevit známky používání či opotřebení.
  • Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)
  • Kupující nemůže odstoupit od smluv:
   • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
   • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
   • na dodávku novin, periodik a časopisů,
   • spočívajících ve hře nebo loterii.
  • Pokud Kupující splnil veškeré náležitosti a byl mu přiznán nárok na vrácení peněz, tak jsou finanční prostředky vraceny prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou, proto je nutné vždy uvést bankovní spojení nebo adresu (číslo účtu a kód banky), na který(kterou) si přejete prostředky vrátit.
  • Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

   Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci uplatnit plnění záruky na vzniklou vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

   Není-li kupující spotřebitel, je důrazně doporučeno si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
   Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak případným pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Při případné reklamaci se bude vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

  •  

    Rozpor s kupní smlouvou

   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

   • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

   • přiměřeným snížením kupní ceny

   • náhradním dodáním zboží

   • odstoupením od smlouvy

   Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.