Již nyní nakupujte bez obav. Prodloužená doba výměny nebo vrácení zboží do 7.1.2023

Reklamace a záruka

Reklamace

Co je reklamace?

Reklamace je závada, která vznikla na výrobku vlivem výrobní vady. Tedy pokud výrobek obsahuje nějakou výrobní vadu a tato vada se projeví při používání výrobku.

Co není reklamace?

Vady, které vzniknou běžným opotřebením, nadměrným používáním, nebo používáním v rozporu s návodem k použití. Dále také mechanickým poškozením, které není způsobeno vadou materiálu. Jako reklamace se také nedá považovat závada, která vznikne nedodržením pokynů pro správné užívání. 

Uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je potřeba zaslat zboží na Vaše náklady na adresu provozovny a do zásilky přibalit reklamační list. Reklamační list musí obsahovat Vaše kontaktní údaje, název zboží, popis závady, datum a Váš podpis. Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo a e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:

 • Doklad o nákupu zboží (případně kopie).
 • Záruční list (pokud byl vystaven).
 • Reklamační list, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis závady.

Zboží musí být vráceno včetně veškerého dodaného příslušenství.

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku. Zboží k reklamaci by mělo být dobře zabaleno nejlépe v originálním obalu, aby nedošlo k poškození při dopravě.
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
Opravené zboží Vám bude zasláno na naše náklady (balíkovou službou) nebo po telefonické dohodě je možné zboží osobně vyzvednout.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky co nejdříve od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: Sportmen.cz ,Sentice 191, 66603, Tišnov nebo na e-mailové adrese info@sportmen.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Reklamaci vyřizuje:

Jiří Jedlička
Sportmen.cz
Sentice 191
66603 Tišnov

tel.+420777081700

Na co se reklamace nevztahuje?

Reklamace nelze uplatnit na škody způsobené neodborným používáním zboží,

mechanickým poškozením či jeho opotřebením v důsledku užívání.

Jak postupovat v případě, že Vám dopravce doručil poškozenou zásilku?

GLS

Odesílatel odpovídá za náležité zabalení zboží. Jestliže je balík jakkoliv zvenčí poškozen, například je roztržená krabice, můžete odmítnout balík převzít. GLS pak vrátí balík do depa a předá informaci odesílateli.

V případě zjevného poškození balíku můžete při doručení zkontrolovat jeho obsah. Doručující řidič zaznamená tuto kontrolu do protokolu, který vyhotoví společně s Vámi (“Škodový zápis”).

 

Vrácení zboží do 14 dnů

 1. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

  • Kupující fyzická osoba které bylo zboží zasláno má dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14dnů od data prodeje. Pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
   • Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi.
   • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, nemusí mít originálních obal a musí mít doklad o koupi, záručního listu, manuálů ...
   • Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno a nesmí jevit známky používání či opotřebení.
  • Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)
  • Kupující nemůže odstoupit od smluv:
   • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
   • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
   • na dodávku novin, periodik a časopisů,
   • spočívajících ve hře nebo loterii.
  • Pokud Kupující splnil veškeré náležitosti a byl mu přiznán nárok na vrácení peněz, tak jsou finanční prostředky vraceny prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou, proto je nutné vždy uvést bankovní spojení nebo adresu (číslo účtu a kód banky), na který(kterou) si přejete prostředky vrátit.
  • Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

   Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci uplatnit plnění záruky na vzniklou vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

   Není-li kupující spotřebitel, je důrazně doporučeno si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
   Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak případným pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Při případné reklamaci se bude vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

  •  

    Rozpor s kupní smlouvou

   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

   • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

   • přiměřeným snížením kupní ceny

   • náhradním dodáním zboží

   • odstoupením od smlouvy

   Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.